زوزه های وحشت آلود علیه مجاهدین وقیام سراسری درجمعه بازارهای خامنه ای

زوزه‌های وحشت‌آلود علیه مجاهدین و قیام سراسری

نمایشهای تدافعی دلواپسان نظام در جمعه‌بازارهای خامنه‌ای

تلویزیون رژیم ـ ۱مهر ۱۴۰۱

بسیجی رژیم: اما این شعار همان شعاری است که امروز بسیار بسیار داغ بر دل ما نشانده است پس همه علیه این افراد مزدور صدا بزنید: مرگ بر منافق... تکرار جمعیت 

شبکه‌های اجتماعی با انتشار مواردی از تصویرسازیهای تلویزیونی برای پرجمعیت نشان دادن نمایشهای حکومت خبر دادند و از جمله نوشتند با تغییر زاویه دوربین جمعیت به یک‌باره کم شد.

 

مطالب مرتبط

تبدیل نمایش‌های جمعه به زوزه‌کشی علیه مجاهدین و قیام

ضدتظاهرات تدافعی و «خیمه‌گاه» دشمن برانداز!

لطفا به اشتراک بگذارید: