باز هم ابراز هراس از مجاهدین و قیام سراسری مردم

آخوند نوری نماینده خامنه‌ای در استان خراسان شمالی در هراس از مجاهدین و قیام سراسری مردم گفت: فتنه ۷۸، ۸۸، ۹۶و ۹۸و هر کجا فتنه‌ای باشد مجاهدین در آن‌جا حضور دارند. این که کی فرمان حمله صادر میدهد؟ کی راهنمایی می کند؟ چه کسی آدرس می‌دهد؟  از کجا شروع شود؟ با چه شعاری ادامه پیدا بکند؟ و کجا را بزنند. نظام هیچوقت اجازه نخواهد داد که این کشور بدست مجاهدین بیفتد

مطالب مرتبط

جمعه بازارهای خامنه‌ای سراسر وحشت و سراسیمگی از قیام سراسری

«تظاهرات حکومتی»؛ خاشاکی در برابر سیل سرکش قیام