ترانه مسلح شوید

ای قیام‌آفرینان بی‌باک

برگذشته ز هر خار و خاشاک

هان رسیدیم هان رسیدیم

این همان تندپیچ رهایی است

فصل تاریخی هم‌صدایی است

مسلح شوید مسلح شوید مسلح شوید

ای زنان برآشفته از شب

ای ز خشمی خروشان لبالب

دشت آتش دشت آتش

خود همان نام ایران زمین است

رهگشای رهایی همین است

مسلح شوید مسلح شوید مسلح شوید

ای که در جانت آتشفشان است

خیزشت تندر ناگهان است

ماشه‌ها را ماشه‌ها را

وقت سرخ چکاندن رسیده

وقت رگبار سرب و سپیده

مسلح شوید مسلح شوید مسلح شوید

مطالب مرتبط

ترانه‌ای برای مهسا

مسلح شوید!