ترانه گشت کشتار

ماشین گشت وحشی کشتار

از شورش مردم هراسونه

با دیدن هر دختر عاصی

از انتقام سخت ترسونه

پلاک بی‌شرف داره

زیر مشام شهر می‌لوله

تاریخ رو برعکس می‌بینه

فکرش به مرگش سخت مشغوله

من لفظم لفظ زبونه

اون مغزش خشک خشک خزونه

حتی از سایه‌ش هراسونه

مطالب مرتبط

ترانه مسلح شوید

جوشش خون مهسا امینی و دست پا زدن قاتل