ترانه برنمی‌گردیم به خانه

برنمی‌گردیم به خونه

حق ما آزادیمونه

همدل و جنگی و بی‌باک

باهمیم شونه به شونه

برنمی‌گردیم به خونه

تا خیابون رنگ خونه

بچه‌ها چیزی نمونده

کل شهر تو مشتمونه

برنمی‌گردیم به خونه

قدرت ما جمعمونه

دخترهای شیر ایران

لیدرهای این زمونه

مطالب مرتبط

ترانه گشت کشتار

کابوس ۴۳ساله خامنه‌ای چیست؟