گزارشی از واحدهای عملیات سازمان مجاهدین در سالهای ۶۵ و ۶۶ در سیستان و بلوچستان

برای اطلاع نسل جوان و شورشگر 

گزارشی از واحدهای عملیات سازمان مجاهدین در سالهای ۶۵ و ۶۶ در سیستان و بلوچستان 
در مناطق مرزی ایران و پاکستان 

مطالب مرتبط

بیانیه جیش العدل در رابطه با کشتار وحشیانه قیام کنندگان زاهدان

چه کسی می‌ترسد؟

لطفا به اشتراک بگذارید: