اسامی شماری از شهیدان قیام ـ ۱۰مهر۱۴۰۱

امیر مهدی فرخی پور ۱۷ساله تهران شهادت ۷ مهر۱۴۰۱

امیر بسطامی کرمانشاه شهادت ۳۰شهریور۱۴۰۱

مختار احمدی مریوان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

عبدالصمد براهویی (عیدوزهی) زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

محمد عمر شهنوازی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

محمد قلجایی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

امین گله بچه زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

حمزه نارویی فرزندمحمد زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

حمید نارویی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

ابوبکر نهتانی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

موسی نهتانی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

سامر هاشم زهی زاهدان شهادت ۸ مهر۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

بزرگداشت شهیدان قیام در اشرف۳ و ضرورت استمرار قیام

اسامی و تصاویر شهیدان قیام سراسری مردم ایران در شهریور و مهر ۱۴۰۱ - اسامی و مشخصات ۹۹شهید

لطفا به اشتراک بگذارید: