خیزش دانشجویان دانشگاههای مختلف و حمایت از دانشجویان شریف و پیام خانم مریم رجوی

خیزش دانشجویان دانشگاههای مختلف، حمایت از دانشجویان صنعتی شریف و محکوم کردن حمله وحشیانه مزدوران خامنه‌ای

خانم مریم رجوی:

در پی رویارویی شجاعانه دانشگاه‌ شریف با رژیم، امروز دانشجویان دلیر علم و صنعت، اصفهان، مشهد، بیرجند، کرمانشاه، تبریز، سنندج، سمنان، نجف‌آباد، یزد، زنجان، ارومیه... با فریاد ”مرگ بر دیکتاتور“ پاسخ دندان‌شکنی به ولی فقیه فرتوت دادند. اتحاد و رزم جوانان شورشگر رمز پیروزیست.

مطالب مرتبط

مسعود رجوی: با درود به دانشجویان رزمنده

«می‌کشم، می‌کشم، هر آن‌که خواهرم کشت!»

لطفا به اشتراک بگذارید: