نگاهی به بازتاب قیام سراسری مردم در فضای مجازی ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با احسان رحمانی

همه چیز را واژگونه نشان می‌دهند:

دانشجو = آشوبگر

معرض = اختشاشگر

توییتری = ربات

لیدر = مزدور

هنرمند = سرکرده غرب

کرد\ ترک\ عرب\ بلوچ = تجزیه طلب

جوان = تحت تاثیر هیجانات

نوجوان = جوگیر

آخوند = شما بگین

مطالب مرتبط

بازتاب‌های جهانی قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

وحشت حکومت آخوندی از قیام و مجاهدین - آخوند احمد خاتمی: ۱۷هزار نفر توسط مجاهدین کشته شدند

لطفا به اشتراک بگذارید: