تاثیرات حمایتهای گسترده بین‌المللی از قیام مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با رویا عبدی

امروز دیگر جهان نمی‌تواند در برابر قتل وحشیانه مهسا امینی و بسیاری دیگر در اثر سرکوب خشونت‌بار توسط رژیم ایران بی‌تفاوت بماند. در سراسر دنیا، تظاهراتی برای حمایت از این زنان در نبرد برای حقوقشان و افشای خشونت و سرکوب رژیم آخوندها جریان دارد.

با توجه به این سرکوب بسیار خشن که هم‌اکنون در علیه افراد غیرنظامی در تظاهرات صورت می‌گیرد، جامعه بین‌المللی را به محکومیت قاطع رژیم مذهبی خودکامه و زن‌ستیز حاکم بر ایران فرامی خوانند و خواستار تحقیقات بین‌المللی برای روشنگری در مورد کشته شدن شمار بسیار تظاهر کنندگان و دستگیری خودسرانه‌ای که در این کشور جریان دارد هستند. 

مطالب مرتبط

ترس و وحشت مهره‌های رژیم از قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

بیانیهٔ کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک در مجلس ملی فرانسه در حمایت از قیام سراسری مردم ایران