ترانه شهادت ـ اثر ماندگار استاد عمادرام

هنرمندی که راه آزادی پیشه کرد

ترانه شهادت:

این جهاد و این رشادت ها

این شهیدان این شهادت ها

هجرت یاران خسته

در میان خون نشسته

این سرود ما که ایران

جان ما به تو نمی ارزد

این صدای ملت ما بود نه

این خدای ملت ما بود

این صدای ملت ما بود نه

این خدای ملت ما بود

مشت ما آیین و دین ماست وای

قبله مردان عالم سرزمین ماست

این جهاد و این رشادت ها

این شهیدان این شهادت ها

هجرت یاران خسته

در میان خون نشسته

این سرود ما که ایران

جان ما به تو نمی ارزد

ای وطن ایران ای وطن ایران

ای نام تو ما را قدرت و ایمان

ای وطن ایران ای وطن ایران

ای نام تو ما را قدرت و ایمان

ای وطن ایران ای وطن ایران

ای وطن ایران ای وطن ایران

 

مطالب مرتبط

برای مونا نقیب شهید هشت ساله قیام بلوچستان ـ ایران بپا می‌خیزد

عماد رام

لطفا به اشتراک بگذارید: