درماندگی خامنه‌ای و ترس از ریزش زیر ضرب قیام ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با حمید اسماعیل زاده

روز گذشته خامنه‌ای در صحبتهای خودش من‌جمله مدعی وجود میلیونها بسیجی شد و تعداد قیام‌کنندگان را انگشت شمار بیان کرد. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم به دلایل این نوع حرف زدن خامنه‌ای بپردازیم.

خامنه‌ای در حرفهای دیروز خودش من‌جمله اینطور گفت که: امروز ما میلیونها نفر بسیجی رسمی داریم که در سازمان بسیج هستند. میلیونها نفر هم بسیجی غیر رسمی داریم. میلیونها نفر هم در جهان اسلام بسیجی داریم. بعد هم مردم قیام‌کنندگان را بعنوان چند نفر ضدانقلاب در داخل کشور نامید. این حرفهای خامنه‌ای چه چیزی را نشان می‌دهد؟ 

مطالب مرتبط

نگاهی به جنایات رژیم در مراکز درمانی ـ ایران بپا می‌خیزد

حرف اصلی خامنه‌ای با بسیجیانش چه بود؟

لطفا به اشتراک بگذارید: