خیزش دانشجویان پیشتازـ یکشنبه ۶آذر

تهران ـ دانشکده ادبیات علامه ـ ۶آذر

تهران ـ دانشگاه امیرکبیر ـ ۶آذر

تهران ـ دانشگاه خواجه نصیر ـ ۶آذر

تهران ـ دانشگاه ملی ـ ۶آذر

سنندج ـ دانشگاه آزاد ـ ۶ آذر 

 

مطالب مرتبط

خیزش دانشجویان پیشتازـ شنبه۵آذر۱۴۰۱

فصل بیداری خلقها؛ پایان دیکتاتوری

لطفا به اشتراک بگذارید: