فومن ـ بزرگداشت شهید قیام مهرداد بصیر توانا

در مراسم بزرگداشت شهید قیام مهرداد بصیرتوانا، شرکت کنندگان در مراسم شعار میدهند: 

فقر و فساد، گرونی، می ریم تا سرنگونی

این گل پرپر ما هدیه به میهن ما 

 

مطالب مرتبط

بزرگداشت شهید قیام امید زارع مؤیدی در شیراز

«هستی‌»های پرپر شده بلوچستان

لطفا به اشتراک بگذارید: