شورشگران قیام‌آفرین در شهرهای میهن

ارتش آتش و آزادی 

شورشگران قیام آفرین در شهرهای میهن (برگرفته از اینترنت)

قلعه حسن خان ـ پایگاه بسیج ـ ۵آذر

یزد ـ ۶آذر

یایگاه بسیج ـ ۶آذر

بندرعباس ـ ۵آذر

دهدشت ـ حوزه جهل و حنایت 

کرج ـ آتش زدن پایگاه بسیج ـ ۵آذر 

برازجان ـ پایگاه مزدوران 

مشهد ـ دکل مخابرات ـ ۵آذر 

 

مطالب مرتبط

۱۴۰۱خشم و خروش و آتش در شهرهای میهن اشغال شده ـ جمعه ۴آذر

رژیم ایران حتی با کشتارهای دستجمعی نتوانست تظاهرات را تحت کنترل درآورد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: