ترانه جانم فدای ایران

شده ایران سرای انقلاب و آتش و عصیان

به عشق سرخ آزادی بسا پرورده سرداران

اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک

همه اعضای یک پیکر همه جانیم و او جانان

همه ایرانیانیم عزیزان عشق ما ایران

شکوفان از یکی ریشه در این خاک بهار افشان

اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک

همه اعضای یک پیکر همه جانیم و او جانان

جانم فدای ایران

جونم وسیقت ایران

منی جان په ایرانه کربان

افدی روحی لایران

جونوم فدای ایران

می جان ایرانا قوربان

گیانم به فیدای ئیران

جانیم ایرانا قوربان

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: