کس نه‌لی کورد مر دووه: کسی نگوید کرد مرده است. او زنده است

کس نه‌لی کورد مردووه: کسی نگوید کرد مرده است. او زنده است

پیشمرگه و جان فدا هستند و جان فدا باقی خواهند ماند

به یاد قاضی محمد پیشوای کرد که با یارانش در ۱۰فروردین ۱۳۲۶ به دستور شاه خائن در مهاباد به دار آویخته شد.

بقایای شاه و شیخ بدانند برچسب و تهدید کردن کرد ایرانی و پیشمرگان اثر ندارد.

شعار تاریخی پیشمرگان و حزب دموکرات کردستان ایران را به‌رسمیت بشناسید:

دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان

مسعود رجوی - ۲ بهمن ۱۴۰۱

لطفا به اشتراک بگذارید: