چرا عوامل رژیم همچنان از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا فریاد و فغان سر می‌دهند؟

گفتگو با علیرضا معدنچی

همانطوریکه در خبرها شنیدید در نتیجه سیاست شوم و ننگین اتحادیه اروپا با واسطه‌گری عناصر معلوم‌الحالی نظیر جوزپ بورل اتحادیه اروپا لیست‌گذاری سپاه پاسداران خامنه‌ای را در شورای وزیران تصویب نکرد.

اما عجیب است که فریاد و فغان و عمامه به زمین کوبیدن ایادی و سردمداران رژیم از آن تصویب قطعنامه توسط پارلمان اروپا همچنان ادامه دارد. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم. 

لطفا به اشتراک بگذارید: