مردم ایران چه چیزی را می‌خواهند جایگزین رژیم آخوندی بکنند؟

گفتگو با محمدرضا ایرانپور

وقتی مردم علیه استبداد قیام می‌کنند و خواهان سرنگونی دیکتاتوری حاکم هستند، سوال این است که چه چیزی را می‌خواهند جایگزین رژیم دیکتاتوری بکنند؟ موضوع جایگزین یک رژیم دیکتاتوری از موضوعات مهم یک انقلاب است. در انقلاب ضدسلطنتی این تجربه به چه صورت بود؟

در انقلاب ضدسلطنتی اگر بخواهیم بگوییم که تجربه چه بود، از آنجائیکه خمینی با یک زد و بند بین‌المللی آمد و انقلاب مردم ایران را به سرقت برد مردم ایران نتوانستند که یک آلترناتیو کامل ارائه بدهند. شاه هم تمامی آزادیخواهان را دستگیر یا اعدام کرده بود و نگذاشته بود که آلترناتیوی شکل بگیرد. 

لطفا به اشتراک بگذارید: