نگاهی به اوضاع ورزش در ایران در بحبوحه قیام سراسری ـ گفتگو با بهرام مودت

گفتگو با قهرمان ملی‌پوش فوتبال ایران

در یک نگاه کلی در این دوران قیام شما اوضاع ورزش و ورزشکاران را تحت حاکمیت رژیم آخوندی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جامعه ورزش و ورزشکاران نیز در قیامی که وارد پنجمین ماه آن می‌شویم جدا از جامعه ایران نبوده است. برای پاسخ به این سوال به دو بخش من اشاره می‌کنم. یکی حمایت ورزشکاران از قیام‌کنندگان و شورشگران و محکوم کردن کشتار تظاهرات‌کنندگان و جنایات رژیم. برخی هم در تظاهرات و اعتراضات شرکت کردند و بسیاری دستگیر شدند و تعدادی هم به دلیل شلیک مستقیم پاسداران مجروح شدند و تعدادی هم بینایی خود را از دست دادند و حتی شهید داشتیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: