تلاش‌های رژیم آخوندی برای زمینگیر کردن جوانان ـ گفتگو با اسدالله مثنی

روز گذشته پاسدار رحیم صفوی گفت: سخن امروز من این است که زمانی فرزندان شما در مرزها و پشت خاکریزها با یک دشمن سینه به سینه می‌جنگیدند امروز دشمن آمده توی خانه‌های ما امروز دشمن با مغزها و دلها و افکار و اندیشه‌های جوانان ما داره می‌جنگد این فضای مجازی یک شمشیر دو لبه هست هم می‌شود استفاده خوب از آن کرد هم استفاده بد یک جنگ شناختی یعنی تغییر در اذهان تغییر در باورها تغییر در ارزشها

قبول کنیم در جنگ فضای مجازی شکست خوردیم فضای مجازی دست اونها اونها برتری پیدا کردند تمام این دستگاههای ما از پس اون رسانه‌های اونها بر نیآمد صدها شبکه تلویزیونی ماهواره‌یی که بعضاً هم ایرانیها بالاخره ما چند میلیون ایرانی خارج از کشور داریم

این وضعیت وضعیتی ست که تولید ناراحتی می‌کنه جوان ما که کار نداشته باشه زن هم نداشته باشه خب معلوم است شما این جوانها که بعضاً آمدند توی این مسایل اخیر اگر این جوانها یک کار بهشان بدهید یک زن هم بهشان بدهید دیگه اگر دیدید آمدند توی خیابان‌ها؟ زمینگیر می‌شوند دیگه دیگه آیا توانستیم؟

لطفا به اشتراک بگذارید: