یاران شورشگرـ بزرگداشت شهیدان قیام در داووس و برن

آکسیون ایرانیان آزاده و یاران مقاومت در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران در داووس و برن

سوئیس ـ داووس

باسلام ما در شهر داووس یکی از شهرهای سوئیس نمایشگاهی از جنایت های رژیم حاکم بر ایران برپا کردیم تا این رژیم دجال حاکم بر ایران را در سراسر جهان افشا کنیم و ما بتوانیم گوشه ای از فریادهای مردم ایران باشیم. مردمی که تحت ستم و ظلم دیکتاتوری آخوندها هستند. 

پس برای آزادی باید تمام تلاش خودمان را بکنیم تا صدایی از مردم ایران باشیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: