نگرانی سران و سرکردگان رژیم از استمرار قیام سراسری

گفتگو با علی ممقانی

این روزها شاهد تلاش‌های گسترده کارگزاران رژیم و رسانه‌های حکومتی از باندهای مختلف در رابطه با قیام مردم ایران و حرف و سخن گفتن در نفی این قیام هستیم. اما نگرانی و وحشت آنها از استمرار قیام در همین سخنان کاملا مشهود است.

آنها از جمله می‌گویند: اتفاق اخیر ماهیت کاملا متفاوتی دارد یا لااقل بخش‌هایی از آن ماهیت کاملا متمایز از رخدادهای قبل‌تر دارد. یا اینطوری هشدار می‌دهند: این به معنی خاتمه نیست به آتش زیر خاکستر بدل شده‌اند و مجددا بازمی‌گردند. این قبیل اتفاقات تداوم خواهند داشت.   

لطفا به اشتراک بگذارید: