نگاهی به روند ورود و خروج نام سازمان مجاهدین از لیست اتحادیه اروپا

گفتگو با عباس صنوبری

کارزار بزرگ و گسترده مقاومت ایران برای خارج کردن نام مجاهدین از لیست‌های اروپا و آمریکا از منظر سیاسی و حقوقی می‌شود گفت که جز بی‌نظیرهای تاریخ معاصر سیاسی جهان بود. یک تلاش بسیار گسترده و دسته جمعی و فداکاری تمام اعضای مقاومت و اشرف‌نشانها این را میسر کرد.

همین دیروز هفتم بهمن ماه سالگرد خروج نام سازمان مجاهدین از لیست اتحادیه اروپا بود. خوب است در این سالگرد مقداری به این موضوع بپردازیم که اصلا چه شد که اتحادیه اروپا نام مجاهدین را وارد لیست خودش کرد و چه پروسه و روندی طی شد که مجاهدین از این لیست خارج شدند.

لطفا به اشتراک بگذارید: