نگاهی به ادعاهای اخیر سردمداران رژیم آخوندی ـ گفتگو با مهندس حسین یعقوبی

این روزها از یک سو شاهد اظهارات جسته و گریخته مقامات و رسانه‌های حکومتی هستیم که دیگر قیام تمام شده و این قیام رهبری نداشت و از این قبیل حرفها و از طرف دیگر شاهد اقدامات دیگری از انواع تشکل‌ها و وکالت‌ها هستیم.

این ادعاها و حرکات لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اینکه می‌گویند این قیام ادامه ندارد و رهبری ندارد کافیست در زیرنویس همین برنامه ببینیم که شعله‌های آتش کانونهای شورشی اتفاقا در روزهای گذشته سراسر ایران را فرا گرفته است و اینها دروغی بیش نیست.   

لطفا به اشتراک بگذارید: