چرا برای جبهه همبستگی شرط گذاشته شده است؟ ـ گفتگو با دکتر شاهین توتونچی

در چهار دهه عمر دیکتاتوری آخوندی همبستگی همواره جز اهداف مردم ایران بوده است. مقاومت ایران برای طرح جبهه همبستگی بر پایه خطوط نه شاه و نه شیخ پافشاری کرده است. در تکمیل و توضیح این طرح ملزم بودن به اصل جدایی دین از دولت و همچنین خواهان سرنگونی تمامی باندهای رژیم آخوندی هم در این جبهه تعیین شده است.

برای اینکه برای هدف آزادی در ایران برسیم مقاومت ایران طرح جبهه همبستگی را مطرح کرده است و بر روی آن اصرار کرده است و برای آن شروطی هم گذاشته است. سوال این است که چرا برای این جبهه باید شرط گذاشت. به نظر شما شرط و شروط گذاشتن در همان ابتدا کار خودش مانعی برای شکل گیری این جبهه همبستگی نیست؟     

لطفا به اشتراک بگذارید: