تظاهرات و شعارهای شبانه در تهران، کرج، جوانرود

تهران ـ امانیه ـ ۱۱بهمن۱۴۰۱

مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی

زیر شکنجه گویم یا مرگ یا آزادی 

مرگ بر دیکتاتور 

کرج ـ ۱۱بهمن۱۴۰۱

مرگ بر خامنه ای

مرگ بر دیکتاتور 

مرگ بر جمهوری اعدامی

جوانرود ـ ۱۱بهمن۱۴۰۱

مرگ بر دیکتاتور 

مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمینی

بندرعباس ـ ۱۰بهمن ۱۴۰۱

کرمانشاه ـ ۱۲بهمن۱۴۰۱

اهواز ـ ۱۱بهمن ۱۴۰۱

لطفا به اشتراک بگذارید: