مصاحبه با باب بلکمن نماینده مجلس عوام بریتانیا درباره قیام مردم ایران

باب بلکمن نماینده مجلس عوام انگلستان:

دولت انگلستان باید مشروعیت مبارزه مردم ایران علیه سپاه پاسداران را تأیید کند. انقلاب مردم ایران برای برقراری یک دولت دموکراتیک را به‌رسمیت بشناسد. آلترناتیو دموکراتیک ایران را که اهداف آن در برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی تدوین شده به‌رسمیت بشناسد.

پرونده نقض سیستماتیک حقوق‌بشر توسط رژیم ایران باید به شورای امنیت ارجاع شود. به مصونیت سران رژیم ایران از مجازات پایان داده شود. سفارتخانه‌های رژیم ایران باید بسته شود. به مذاکرات با این رژیم باید به‌طور رسمی پایان داده شود. رئیسی از مسئولان اعدام ۳۰هزار زندانی سیاسی است. ۹۰درصد آنها از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین بودند.

لطفا به اشتراک بگذارید: