نگاهی به آلترناتیوسازی در جریان قیام سراسری مردم ایران ـ گفتگو با عزیز پاک‌نژاد

در صحنه جنگ مردم ایران با مقاومت آزادی‌ستانشان با رژیم آخوندی شاهد هستیم که در هر دوره‌ای جبهه‌های دیگری هم گشوده می‌شود. هر دور تحت عنوانی. از جمله این روزها با آلترناتیوسازی‌های مختلف روبرو هستیم.

 به نظر شما علت این آلترناتیوسازی‌ها چیست و منشا آنها کیست؟

در این ۴۳سال مقاومت علیه رژیم آخوندی هر زمان مردم برای سرنگونی به میدان آمده‌اند این استعمارگران برای حفظ این نظام در قدرت آنهم با تبلیغ برای تقویت باندهای درونی نظام به جنب و جوش افتادند تا به قول خودشان ژئوپلتیک منطقه به خطر نیافتد.  

لطفا به اشتراک بگذارید: