تظاهرات مردم زاهدان با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

گفتگو با رسول بخش بلوچی

تظاهرات مردم زاهدان با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

تراکت‌های شاهزاده، آقازاده قدغن در تظاهرات

تراکت‌های طناب دار جلاد برگردن دماوند دیگر اثر ندارد

تظاهرات مردم با شعارهای قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

تظاهرات با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر بسیجی، مرگ بر سپاهی

تراکت ولایت وکالت دو روی یک سکه

زاهدان ـ پلاکارد پر معنای تظاهر کنندگان ـ «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در راه آزادگی؛ لحظه به لحظه گوییم، زیر شکنجه گوییم: یا شهادت یا آزادی»

لطفا به اشتراک بگذارید: