بارطاقت فرسای زندگی کردن در حاکمیت آخوندی

 

مردم و جوانان آزادی خواه و قیام‌آفرین در تظاهرات  خود در واکنش به تحرکات بقایای سلطنت و

ساواک شاه که به کمک خامنه‌ای آمده‌اند، تراکتهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود

«شاهزاده، ‌آقا زاده قدغن» و «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر».

لطفا به اشتراک بگذارید: