نگاهی به ماده پنجم طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

گفتگو با مریم فارسی

همانطوریکه می‌دانید طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای ایران فردا توسط بسیاری از شخصیتهای دنیا با استقبال زیادی مواجه شده است.

از جمله آقای رابرت توریسلی سناتور آمریکایی در این رابطه گفته‌اند: با پیاده کردن طرح ده ماده‌ای خانم رجوی اصلاحات دمکراتیک و احترام به حقوق بشر و پایان دادن به اعدام و شکنجه و زندان محقق خواهد شد. اهداف جاه‌طلبی هسته‌ای کنار گذاشته شده و منابع ایران با مردم ایران به اشتراک گذاشته خواهد شد.

لطفا به اشتراک بگذارید: