شعارهای شبانه در تهران ـ سه‌شنبه ۱۸بهمن

تهران فرمانیه ۱۷بهمن۱۴۰۱

مرگ بر خامنه‌ای ضحاک

می کشیمت زیرخاک

تهران ـ شهرزیبا ـ ۱۷بهمن۱۴۰۱

مرگ بر خامنه ای ضحاک

تهران ـ نارمک ـ۱۷بهمن ۱۴۰۱

مرگ بر دیکتاتور 

دیوارنویسی  در مهاباد

مرگ بر خامنه ای  

کرد و بلوچ برادرند تشنه خون رهبرند 

لطفا به اشتراک بگذارید: