شعارهای شبانه در تهران، دماوند، شیراز و آمل

شعارهای شبانه در شهرهای تهران ـ دماوند ـ شیراز ـ آمل

مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

آزادی می‌آید با می‌توان و باید

قسم به‌خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

لطفا به اشتراک بگذارید: