پیام زنان کانون شورشی به کنفرانس روز جهانی زن

 

سلام خانم رئیس جمهور(خواهر عزیزم)، و همه شرکت کنندگان محترم در این کنگره که به مناسبت روز جهانی زن برپا شده است.

این درودی از قلب پایتخت قیام "تهران" است و من به نمایندگی از یکی از هسته های شورشی انقلابی سخن می گویم که ما زنان ایرانی سکان دار قیام دموکراتیک مردم ایران ، تحت رهبری شما هستیم.

روز جهانی زن برای ما این پیام و مفهوم خاص را دارد ، که باید به تعهد و مسئولیت مان برای ازبین بردن سرکوب و فقری که رژیم ملاها برای ما به ارمغان آورده اند  و تبدیل آن  به آزا دی و برابری عمل کنیم. ما می توانیم با قدرت این کلمات کلیدی وبر این رژیم شیطانی و زن ستیزو رژیم فاشیسم پیروز شویم .تنها با قدرت این سخنان کلیدی که می توان و باید ،همانطوری که شما خانم رئیس جمهور گفته اید.

و من صمیمانه از همه خانمهای محترم می خواهم  که صدای ما را بشنوید تا این که صدای خودتان باشید که به واقع صدای زنان ایران است . بودن در کنار شما برای ما به این معنی است نه تنها از حقوق زنان ایران بلکه همچنین دفاع از حقوق بشر همه است .

لطفا به اشتراک بگذارید: