جاست د نیوز- یک قطعنامه دو حزبی که خواستار تغییر سیاست در مورد ایران شده

اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه در کنفرانسی در کنگرهٔ در مورد قطعنامه دو حزبی که خواستار تغییر سیاست در مورد ایران شده سخنرانی کردند.

سایت جاست د نیوز روز ۱۸اسفند در رابطه با قطعنامه اکثریت نمایندگان آمریکا در حمایت از قیام ایران نوشت: اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه در کنفرانسی در کنگرهٔ در مورد قطعنامه دو حزبی که خواستار تغییر سیاست در مورد ایران شده سخنرانی کردند.

این قطعنامه، که از حمایت اکثریت اعضای مجلس نمایندگان برخوردار است، از خواست مردم ایران برای کشوری آزاد و محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران حمایت می‌کند.

تام مک کلینتاک، نماینده جمهوریخواه از کالیفرنیا، حامی این قطعنامه، گفت: «همه در این احساس مشترکند که روز آزادی ایران نزدیک است و رهایی آن به دست مردم ایران و دوستان و حامیان آنها در سراسر جهان به‌دست خواهد آمد».

 

لطفا به اشتراک بگذارید: