تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای اهواز ـ اصفهان ـ شوش ـ شوشترـ کرمان و کرمانشاه

بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای مختلف از جمله اهواز ـ اصفهان ـ شوش ـ شوشترـ کرمان و کرمانشاه دست به اعتراض زدند:

رئیسی بی‌عرضه برگرد برو تو حوزه

فقط کف خیابان به دست می‌آد حقومون

زیربار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی وای از این بردگی

لطفا به اشتراک بگذارید: