صد وهشتاد وسومین روزقیام سراسری مردم ایران وتظاهرات مردم زاهدان

روزجمعه  ۲۶ اسفند۱۴۰۱ صد وهشتاد وسومین   روزقیام سراسری مردم ایران است .

روزپنجشنبه  ۲۵ اسفند۱۴۰۱ صد وهشتاد ودومین   روزقیام سراسری مردم ایران  پنجشنبه اخرسال  درتهران وسایرشهرها مردم باحضور

درمزار شهدای قیام تجدید پیمان باشهیدان راه آزادی کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مردم و جوانان قیام آفرین زاهدان در جمعه ۲۶اسفند مانند سایر جمعه‌های خیزش و قیام

در مقابل مسجد مکی شعار می‌دهند « «سلطنت ولایت، یکصد سال جنایت».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: