تظاهرات و راهپیمایی در بروکسل برای لیست گذاری سپاه و اطلاعات فاشسیم دینی همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا

تظاهرات و راهپیمایی در بروکسل

مکان: میدان ژان ری به سمت میدان شومان

زمان: دوشنبه ۲۹اسفند ۱۴۰۱ (۲۰ مارس ۲۰۲۳)

ساعت ۱۱۳۰ به وقت اروپا

 

به مماشات پایان دهید. سپاه پاسداران و اطلاعات دیکتاتوری دینی را در لیست تروریستی قرار دهید

با تعلل و تأخیر به پاسداران فرصت ندهید در ایران کشتار بیشتر و در منطقه و اروپا تروریسم و ناامنی ایجاد کند

با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، با شهیدان قیام تجدیدعهد میکنیم و سال۱۴۰۲ را با عزمی صد چندان برای سرنگونی آغاز می‌کنیم

صدای ایرانیان در آستانهٔ سال نو در کارزار میهنی در ۲۰مارس در بروکسل

لطفا به اشتراک بگذارید: