تصویرنگاری از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در رشت

رشت - خیابان گلزاران

تصویر‌نگاری از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت

مریم رجـوی: میهن اشغال شده را می‌توان آزاد کرد

ساعت ۴۵: ۲۱ ـ شنبه شب ۲۷اسفند ۱۴۰۱

لطفا به اشتراک بگذارید: