یادها و خاطرات دور و نزدیک از نوروز

گفتگو با اشرف هادی

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است 

خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است 

به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی 

این پیامی است که از دوست به یار آمده است 

شاد باشید در این عید و در این سال جدید 

آرزویی است که از دوست به یار آمده است

شاد باشید. در این عید نوروز پیامی هست که از دوست به یار آمده است.

لطفا به اشتراک بگذارید: