ایران در انتظار بهار آزادی

مردم ایران در شرایطی وارد سال جدید می‌شوند که بسیاری از آنها داغدار هستند.

در جریان خیزش مردمی سال گذشته خامنه‌ای بیش از ۷۰۰ نفر را کشت و هزاران نفر را مجروح کرد.

مهم‌ترین و فوری‌ترین مسأله خامنه‌ای قیام مردمی و شرایط انقلابی جامعه است.

خامنه‌ای برای فروکاستن شعله‌های قیام ۲ راه‌کار کلی در نظر گرفت.

اول: اپوزوسیون سازی در خارج با هدف به انحراف کشیدن قیام با شعار پوچ «خشونت پرهیزی»

این یک پروژه مشترک با عوامل استعمار و مماشات است 

که برای پروموت کردن آن از نفوذی‌های اطلاعاتی – اصلاحاتی استفاده ‌می‌کند.

دوم: ایجاد رعب و وحشت در داخل برای خفه کردن فعالیت جوانان آزادی‌خواه.

اما نتیجه نه در خارج مطابق میل ولی‌فقیه ارتجاع بود و نه در کف خیابان‌های ایران

 برای نمونه درخارج  قطعنامه ۱۰۰ کنگره آمریکا بود

اعضای کنگره با اکثریت مطلق از تغییر رژیم به دست مردم ایران حمایت کردند.

در داخل هم علی‌رغم تمام تدابیر سرکوب رژیم قیام‌مردمی در اشکال مختلف ادامه داشت.

آیا خامنه‌ای می‌تواند مانع فرا رسیدن بهار آزادی ایران شود؟

لطفا به اشتراک بگذارید: