صد ونود مین روزقیام سراسری مردم ایران وتظاهرات مردم زاهدان

روزجمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲ صد ونود مین روزقیام سراسری مردم ایران است.

مردم درزاهدان به تظاهرات پرداختند وشعارمی دادند این آخرین پیامه هدف کل نظام.

روزپنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲ صد و هشتاد ونهمین روزقیام سراسری مردم ایران در تهران شبانه دراکباتان، نارمک وشهرک باقری شعارسید علی بی‌ریشه خیزش تمام نمی‌شه دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مردم وجوانان دلیر و شورشی زاهدان علیرغم تمام تمهیدات سرکوبگرانه مزدوران رژیم

جمعه ۴فروردین مانند سایر جمعه‌های خیزش زاهدان به خیابان آمدند و شعار میدهند

« این آخرین پیامه   هدف کل نظامه».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: