حمایت ۵۰تن از برندگان نوبل از مقاومت مردم ایران

گفتگو با پروفسور حسین سعیدیان

شمار دانشمندان و برندگان جایزه نوبل که از مقاومت ایران حمایت کردند به ۵۰تن رسید. آنها طی نامه‌ای به رئیس شورای اروپا ضمن درخواست لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا و حمایت از ماموریت هیات حقیقت‌یاب ملل‌متحد در مورد ایران به حمایت از برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی برای یک جمهوری دمکراتیک بر حاکمیت مردم ایران تاکید کردند.

آنها تاکید کردند که این برنامه از سوی ۲۵۰ نماینده مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان مورد استقبال قرار گرفت و قطعنامهٔ اکثریت کنگره آمریکا نیز حق مردم ایران برای برقراری این جمهوری دموکراتیک را به‌رسمیت می شناسد.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: