روزها ویادها هفته دوم فروردین ۱۴۰۲

روزها ویادها هفته دوم فروردین ۱۴۰۲

 

عملیات بزرگ آفتاب 

درگذشت فریدون آدمیت 

هفتم فروردین ۱۳۶۷ عملیات بزرگ آفتاب ارتش آزادیبخش ملی ایران طی یک عملیات بزرگ به قوای مسلح تحت امرخمینی درمنطقه فکه تهاجم کرد وخسارات سنگینی به لشگر ۷۷ زرهی رژیم وارد نمود عملیات آفتاب درراستای شعار صلح شورای ملی مقاومت وخط ارتش آزادیبخش مبنی بر متوقف کردن جنگ ضد میهنی خمینی صورت گرفت 

لطفا به اشتراک بگذارید: