صد ونود و چهارمین روزقیام سراسری مردم ایران

روزسه‌شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲ صد ونود و چهارمین روزقیام سراسری مردم ایران است.

روزدوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ صد ونود و سومین روزقیام سراسری مردم ایران در تهران شبانه

شهرک باقری شعار مرگ بر خامنه‌ای سردادند و جمعی ازمادران دادخواه در مزار بهنام لایق

پورشهید آزادی در رشت حضور یافتند.

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: