فشار فقر بر زندگی و معیشت زحمتکشان

هر سال که از عمر ننگین حاکمیت آخوندی می‌گذرد، شکاف طبقاتی بیشتر و اکثریت فقیر مردم فقیر تر و اقلیت وابسته به رژیم ثروتمند‌تر می‌شوند.

در شرایط کنونی نابرابری‌های اقتصادی مرز شکاف را پشت‌سر گذاشته و به اذعان بسیاری از کارشناسان حکومتی طبقه متوسط رو به زوال است و جامعه به یک اکثریت فقیر و یک اقلیت دارا تقسیم شده است.

دستمزدها خصوصاً دستمزدهای کارگران نیز همراه با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است و... در چنین شرایطی است که وضعیت معیشتی اکثریت مردم روز بحرانی‌تر می‌شود

 

لطفا به اشتراک بگذارید: