روزها و یادها - هفته چهارم اردیبهشت

روزها و یادها - هفته چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲

 

لغو امتباز تنباکو دروحشت از خشم مردم 

شهادت مجاهد خلق عالیه بارزگان 

شهادت مجاهدان خلق عفت حداد وفرشته اسفندیاری 

۲۴ اردیبهشت ۱۲۷۰ لغو امتباز تنباکو نیمه دوم قرن سیزدهم هجری شمسی از تاریکترین دوره های تاریخ ایران بود.

دراین مقطع از تاریخ پادشاهان قاجار دست به حراج گسترده ای ایران زمین و به منابع ملی ایران میزدهند آنها سرمایه های کشور را در امتیازهای استعماری وبه بهای ناچیز به بیگانگان واکذار میکردد.

لطفا به اشتراک بگذارید: