عملیات کانونهای شورشی قهرمان با درود به شهیدان اصفهان-۲۹ اردیبهشت۱۴۰۲

کانونهای شورشی درپاسخ به اعدام شهیدان اصفهان مراکزفساد وغارت رژیم چپاول گر را درشهرهای میهن  به آتش کشیدند

قیام پاسخ اعدام است

 

کرمان ـ آتش زدن بنرحکومتی ـ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
تهران ـ پایگاه مقامت بسیج معراج ـ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

 

گلپایگان دفتر نماینده مجلس ـ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

 

اردبیل ـ حوزه جهل وجنایت ـ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

 

منوجان (کرمان ) ـ بنیاد فسادوغارت اخوند ها وپاسداران ـ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲اصفهان ـ پایگاه بسیج ضددانش آموزی ـ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

 
اصفهان ـ پایگاه بسیج ـ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

لطفا به اشتراک بگذارید: