مسعود رجوی: جسارت تاریخی و خون سرخ و جوشان نسل حنیف که مظاهر آن مجاهدین «سر موضع» هستند گواه پیروزی محتوم بهاران آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران است

۴خرداد

سالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین

و دو تن از اعضای مرکزیت سازمان

به دستور شاه خائن توسط جلادان دیکتاتوری سلطنتی

 

تیرباران برزگران آزادی و انقلاب ضدسلطنتی

در سحرگاه چهارم خرداد ۱۳۵۱

پس از محاکمه در بیدادگاه نظامی مخفی

در دادرسی ارتش شاه بدون حق انتخاب وکیل

 

مسعود رجوی:

جسارت تاریخی و خون سرخ و جوشان نسل حنیف

که مظاهر آن مجاهدین «سرموضع» هستند

گواه پیروزی محتوم بهاران آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران است

با ۵۸سال ایستادگی خونبار و بی‌مثال در تاریخ ایران و تاریخ معاصر جهان

در برابر شاه و شیخ، در برابر استبداد و وابستگی و ارتجاع و بورژوازی

در برابر اپورتونیسم و ایدئولوژی بریدگی و تسلیم و بی‌هزینگی

شاملو چه خوب گفت:

آن پوک تپه، نالان نالان

لرزید و پا گشاد و فرو ریخت

و آن شوخ بوته پر تپش از شوق

پیچید و با بهار در آمیخت

۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین

تیرباران برزگران آزادی و انقلاب ضدسلطنتی

مسعود رجوی -جسارت تاریخی و خون سرخ و جوشان نسل حنیف

 
لطفا به اشتراک بگذارید: